මධ්‍ය වාර ඡන්දයෙන් ඩිමොක්‍රටික් පක්ෂය ඉදිරියෙන්

අමෙරිකානු මධ්‍ය වාර ඡන්දයෙන් නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ පාලන බලය සියතට ගැනීමට ඩිමොක්ක්‍රටික් පක්ෂය සමත් වී තිබෙනවා.අමෙරිකානු කොංග්‍රසයේ පහල මන්ත්‍රණ සභාවෙහි …