ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ගිණුම් අංශ ප්‍රධානී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අයත් ඇමරිකානු ඩොලර් 187,084 මුදලක් වෙනත් ගිනුමකට බැර කිරීමට උත්සාහ ගැනීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධව එම ආයතනයේ ගිණුම් …