අන්තර්ජාලය දැන ගියොත් ගොඩ – යන්න කලින් දැනගෙන යන්න

අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ ලෝකය….. ඔබ දන්නවාද ?  තත්පරය කිහිපයකදි ලෝකය  තුල සිදු වන නවතම තොරතුරු මිනිසා අතට පත්වන අධිවේගි මාධ්‍ය අන්තර්ජාලය බව, අප ලෝකයේ සිදුවන සියල්ල නොදන්නෙමු නමුත් වර්තමාන ලෝකය දියුණුවත හරහා අන්තර්ජාලයේ  පුරෝගාමී වු රොබට් එලියට් කාන් විසින් හදුන්වා දුන් අන්තර්ජාලයේ හදවතේ මූලික සංනිවේදන ප්‍රෝටෝකෝලය නිර්මාණය කළේ වින්ටන් සර්ෆ් විසිනි. අන්තර්ජාලය සම්බන්ධිත පරිගණක ජාලය…