අන්තර්ජාලය දැන ගියොත් ගොඩ – යන්න කලින් දැනගෙන යන්න

අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ ලෝකය…..

ඔබ දන්නවාද ?  තත්පරය කිහිපයකදි ලෝකය  තුල සිදු වන නවතම තොරතුරු මිනිසා අතට පත්වන අධිවේගි මාධ්‍ය …