පාර්ලිමේන්තුවේ කටහඩින් ඡන්දය විමසීම නීත්‍යානූකූල ද?

අළුත්ම පුවත් එසැනින් දැනගන්න
News-i අපගේ YouTube Channel ඒක
Subscribe කරන්න

කොළඹ එන ඔබට නොමිලේ කන්න දෙන – ද සේරම් මාවතේ අරුම පුදුම තැන.

අළුත්ම පුවත් එසැනින් දැනගන්න
News-i අපගේ YouTube Channel ඒක
Subscribe කරන්න

මහින්දගේ ජාතිවාදී සෙල්ලම නවතයිද? – දීප්ති කුමාර ගුණරත්න කියයි.

අළුත්ම පුවත් එසැනින් දැනගන්න
News-i අපගේ YouTube Channel ඒක
Subscribe කරන්න