ත්‍රිකුණාමලය ‌‌තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවෙන් සුද්ද කරයි ද?

අළුත්ම පුවත් එසැනින් දැනගන්න
News-i අපගේ YouTube Channel ඒක
Subscribe කරන්න

මහින්දගේ ජාතිවාදී සෙල්ලම නවතයිද? – දීප්ති කුමාර ගුණරත්න කියයි.

අළුත්ම පුවත් එසැනින් දැනගන්න
News-i අපගේ YouTube Channel ඒක
Subscribe කරන්න