ළමා ගිණුම්වලින් බදු අය කිරිම අඛණ්ඩව

ළමා ඉතිරිකිරීමෙ ගිණුම්වලින් රඳවා ගැනීමේ බදු අයකිරීම ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බව දෙමාපියන් රජයට චෝදනා කරයි. ළමා ඉතරි කිරිමේ

තරුණ පෙදරේරුවන් 4500ක් පුහුණු කිරීම සඳහා කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක්

තරුණ පෙදරේරුවන් 4,500කට ජාත්‍යන්තරව පිළිගනු ලබන වෘත්තීය සහතිකයක් ලබාදීම සඳහා වූ වැඩපිළිවෙලක් සඳහා ත්‍රෛපාක්ෂික අවබෝධතා ගිවිසුමක් පසුගිය 02දා තාක්ෂණ

ක්ෂුද්‍ර ණය උගුල්වලට හසුවූ කතුන් 75000ක ණය කපා හැරලා

නියඟය පැවති දිස්ත්‍රික්ක 12ක ක්ෂුද්‍ර ණය උගුල්වලට හසුවූ කාන්තාවන් 75,000කගේ ණය මුදල් අගෝස්තු 01දා සිට කපා හරිමින් සහන ලබාදීමට